Viđam ljude koji se prepiru oko vjere, a čovjek bi rekao da se u isto vrijeme natječu ko će je se manje pridržavati

Charles-Louis de Secondat Montesquieu